top of page

Fundacja Vintage Records

Pomagać, inspirować, edukować

Statut fundacji

§1

 

FUNDACJA VINTAGE RECORDS, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 26.03.2018r. Repertorium A 1796/2018 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 40 , poz.97 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

§2

 

1.   Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

2.   Siedzibą Fundacji jest Porażyn.

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek,              fundacji

5. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego.

6. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

8. Prowadzone przez Fundację formy działalności, w tym w zakresie działalności statutowej: zarówno nieodpłatna, jak i odpłatna działalność pożytku publicznego, będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów, wyników każdej  z tych działalności przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

9. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

10.  Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

11.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

12. Fundacja może ustanowić tytuły, ordery, medale i odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji,

13.  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury.

 

§3

 

Celami Fundacji są:

1.    Zwiększenie dostępu ogółu społeczeństwa do muzyki tworzonej przez niezależnych artystów

2.    Poprawa warunków tworzenia oraz standardów produkcji muzyki tworzonej przez niezależnych artystów

3.    Upowszechnianie wiedzy o muzyce i twórcach

4.    Upowszechnianie wiedzy o produkcji muzyki

5.    Wspomaganie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki

6.    Wyrównywanie szans w dostępie do muzyki osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności ze względu na miejsce zamieszkania, poziom dochodów, poziom wykształcenia, stan zdrowia czy sytuację rodzinną,

7.    Udzielanie szeroko rozumianej pomocy twórcom muzyki, których sytuacja zdrowotna i bytowa zagraża ich zdrowiu i/lub życiu,

8.    Promowanie i kształtowanie wrażliwości muzycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

9.    Pielęgnowanie, promowanie i wspieranie oświaty, nauki, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, wychowania i sportu, a także działań prorozwojowych,

10.  Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego działających w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 tej ustawy,

11.  Wspieranie osób fizycznych w zbieraniu środków na cele charytatywne,

12.  Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznie użytecznych organizowanych przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe,

13.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

14.  Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

 

Zmiana celów Fundacji jest dopuszczalna w sposób wskazany w treści &14 Statutu.

 

§4

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, tj. w szczególności w zakresie:

1.    Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i materialne niezależnych artystów

2.    Organizowania konkursów, festiwali muzycznych, imprez muzycznych, sportowych i rekreacyjnych

3.    Organizacji warsztatów i szkoleń

4.    Produkcji i publikacji nagrań muzycznych

5.    Produkcji i publikacji nagrań wideo

6.    Promocji niezależnych artystów w mediach tradycyjnych i elektronicznych

7.    Organizowania akcji społecznych promujących muzykę i niezależnych artystów oraz  oświatę, naukę, kulturę i sztukę, kulturę fizyczną, wychowanie i sport, a także działania prorozwojowe

8.    Organizowania szkoleń na tematy związane z działalnością Fundacji,

9.    Pomocy materialnej i niematerialnej dla szkół, placówek oświatowych i ośrodków prowadzących działania w obszarze działania Fundacji,

10.  Współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi,

11.  Prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej w zakresie zgodnym z działalnością Fundacji,

12.  Doradztwo w zakresie tworzenia i produkcji muzyki

13.  Prowadzenia aukcji, loterii i zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14.  Pomoc finansową, materialną i niematerialną dla osób fizycznych

Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zbieżną z jej celami.

 

FUNDATOR

 

§5

 

Do kompetencji Fundator  należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań przedkładanych przez Fundację właściwym organom.

3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.

4. Podejmowanie decyzji w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

5. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów uchwały mogą zapadać w trybie samodzielnej uchwały jednego Fundatora.

 

 

ORGANY FUNDACJI

 

§6

 

Organem fundacji jest Zarząd Fundacji

 

1. W skład Zarządu wchodzą  od 1 do 3 osób w tym Prezes, Wiceprezes, powoływane na czas nieoznaczony i odwoływane na mocy oświadczenia Fundatora. Oświadczenie Fundatora decyduje również o funkcji w Zarządzie sprawowanej przez daną osobę                                                                                                                                                                                                                      W skład Zarządu mogą wchodzić również przedstawiciele Fundatora,

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji oraz sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników i pozostałych członków Zarządu Fundacji, o ile zawarto z nimi umowę o pracę.

3. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także osoby, wobec których orzeczono pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia.

5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu,

7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,

8. Dopuszcza się głosowanie pisemne lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.

10. Z przebiegu posiedzeń Zarządu sporządza się protokół,

11. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

§7

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a)  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c)  podejmowanie decyzji w sprawie zmian celów i Statutu Fundacji,

d)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,

e)  prowadzenie list ofiarodawców,

f)  decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,

g) prowadzenie rachunkowości Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h)  sporządzanie i przedkładanie Fundatorowi rocznych sprawozdań z działalności

Zarządu,

i)   sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

j)    sporządzanie planów i programów działalności Fundacji,

k)    pozyskiwanie środków na działania statutowe,

l)    tworzenie wyodrębnionych funduszy dla poszczególnych zadań,

ł)  ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

m) inne sprawy niezastrzeżone dla innych organów Fundacji,

n)  podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji,

o)  podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,

p) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji.

 

§8

 

1.   Członkostwo w organach Fundacji ustaje wskutek:

a)   odwołania członka organów przez Fundatora,

b)   utraty przez członka organów pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)    śmierci członka organu,

d)   rezygnacji członka organu,

e)   powołania do składu innego organu Fundacji.

2.  Członek organu Fundacji składa rezygnację na ręce Fundatora. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

 

 

MAJĄTEK FUNDACJI

 

§9

 

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 2.500,00 zł (słownie:dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§10

 

1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są także:

a) darowizny, spadki, zapisy,

b) dotacje,subwencje,

c) odsetki bankowe i przychody z majątku Fundacji,

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochody ze sprzedaży materiałów reklamowych, z organizacji odpłatnych imprez

f) dochody z praw majątkowych.

g) dochody z innych czynności – nie wymienionych powyżej, a służących realizacji celów

statutowych Fundacji

 

§11

 

1. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych, a w przypadku darowizn, spadków, zapisów i dotacji – o ile ofiarodawcy nie zastrzegli inaczej.

2. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość darowizny lub spadku.

 

 

 

§12

 

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2. Coroczne sprawozdania finansowe Fundacji Zarząd Fundacji przedkłada Fundatorowi do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku obrotowym.

3. Fundator zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia,

4. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.

5. Obowiązek sporządzania, zatwierdzania oraz złożenia sprawozdania finansowego Fundacji, o którym stanowi &12 ust.2 i 3 Statutu może zostać wyłączony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskutek przyjęcia uproszczonego trybu rozliczenia Fundacji.

 

§13

 

1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do

członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami

bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

Fundacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

ZMIANA CELÓW I STATUTU FUNDACJI

 

§14

 

Zmiany celów Fundacji oraz zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§15

 

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu, przepisów prawa lub umów międzynarodowych.

 

§16

 

Środki pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

 

 

 

Porażyn, 28.03.2018r.                                                             Fundatorzy

bottom of page